Je groepscursus verplaatsen? Verschillende leslocaties combineren?

Ben je ingeschreven voor een opleiding aan het Centrum voor Avondonderwijs en kan je je om welke reden dan ook niet verplaatsen naar je campus? Geen probleem! Op alle locaties worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd. Je krijgt overal les van dezelfde docenten, met dezelfde handhoeken en volgens hetzelfde lessenplan. Een opleiding is op alle verschillende locaties dezelfde. Je kan de lesdagen van je cursus dus opsplitsen over verschillende leslocaties.

Heb je een les of het examen gemist? Ook dat is geen probleem. Je haalt je gemiste les perfect in op een later tijdstip, op dezelfde of op een andere locatie! Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum voor jou past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, neem je gratis deel aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

Opgelet! De overheid heeft beslist om alle onderwijsinstellingen tijdelijk te sluiten (=overmacht). Dit is een terechte tijdelijke maatregel die mogelijk wordt verlengd. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip mits vrije plaatsen (uitstelrecht). We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende campussen.

Je groepscursus of examen uitstellen naar een latere datum?

Ben je ingeschreven voor een bepaalde cursus en komen de lesdata je uiteindelijk toch niet goed uit? Ben je ziek geworden (met of zonder doktersattest)? Geen probleem! We zorgen ervoor dat je jouw cursus altijd kan uitstellen naar een latere datum.

Je kan je gedurende één jaar na de startdatum van je cursus inschrijven voor dezelfde opleiding als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum je past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, mag je gratis deelnemen aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

Straffer zelfs, je mag de lessen die je al hebt gevolgd gewoon opnieuw doen, zodat je zeker perfect voorbereid bent voor het examen.

Slaagde je niet voor je examen? Dan doe je het toch gewoon een keertje opnieuw in een andere lessenreeks op een latere datum! Op onze school mag je onbeperkt herkansen bij dezelfde of bij een andere docent.

Opgelet! De overheid heeft beslist om alle onderwijsinstellingen tijdelijk te sluiten (=overmacht). Dit is een terechte tijdelijke maatregel die mogelijk wordt verlengd. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip mits vrije plaatsen (uitstelrecht). We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende campussen.

Wil je je inschrijving herroepen?

Vermits al onze cursussen professionele opleidingen zijn, bedoeld voor mensen met een professioneel doeleinde, is er voor deze cursussen geen herroepingsrecht mogelijk. In het uitzonderlijke geval dat je je toch als consument inschrijft voor een hobbycursus en daarbij (i) geen elektronisch didactisch materiaal op een niet-materiële drager downloadt, (ii) niet instemt om je herroepingsrecht te verliezen, (iii) geen verzegeling van onze materiële gegevensdragers met daarop het elektronische didactische materiaal verbreekt, (iv) geen gepersonaliseerd karakter erkent m.b.t. de samenstelling van de opleiding en de begeleiding van je docent, (v) vaststelt dat het niet gaat om een dienstenovereenkomst m.b.t. vrijetijdsbesteding, beschik je over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, kan herroepen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de school per aangetekend schrijven of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail]: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Je groepscursus definitief annuleren?

Ben je ingeschreven voor een bepaalde cursus en wil je die definitief annuleren? Dat vinden we uiteraard verschrikkelijk jammer! Neem in eerste instantie onmiddellijk contact op met het secretariaat van de school zodat we de beste oplossing voor je kunnen vinden. We proberen in eerste instantie om je cursus uit te stellen of te verplaatsen. Je behoudt gedurende één jaar alle rechten! Verder kijken we of er misschien een andere opleiding is die bij je past. Misschien is er wel een ander onderwerp dat jou ook interesseert of misschien schakel je liever over naar een thuiscursus?

Opgelet! De overheid heeft beslist om alle onderwijsinstellingen tijdelijk te sluiten (=overmacht). Dit is een terechte tijdelijke maatregel die mogelijk wordt verlengd. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip mits vrije plaatsen (uitstelrecht). We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende campussen.

In het uitzonderlijke geval dat je jezelf toch definitief wil uitschrijven, doe je dit per aangetekend schrijven. Na ontvangst van dit schrijven moeten we je jammer genoeg annuleringskosten aanrekenen. Dit komt omdat we voor jou een plaatsje hebben vrijgehouden dat we misschien niet meer kunnen invullen, of omdat we bijvoorbeeld kosten hebben gemaakt voor het drukken van de boeken en het reserveren van de docent. Hieronder vind je de annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs ben je 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs ben je 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs ben je 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de professionele cursist de volledige overeengekomen prijs verschuldigd
  • Met de overeengekomen prijs wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0